Privacy- en Cookiebeleid

PRIVACY- EN COOKIEBELEID DELTA INTERNATIONAL BV

U deelt uw persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy. 


Delta International Badges & Labels Beheer bv (hierna te noemen Delta  International bv)

Onderneming:        Delta International bv
Bezoekadres:         Pelmolen 11
                               3994 XX Houten
                               Nederland

E-mail:                 info@deltahouten.nl
Telefoonnummer:  +31 (0)306380680
KvK-nummer:        30115999

is  verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Delta International bv is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden zoals weergegeven in deze privacyverklaring voor Delta  International bv als voor beide werkmaatschappijen.

-  Delta International Uniformuitrustingen bv (KvK 30116126)
-  Delta International Promotioneel bv (KvK 30116127)

waar Delta International bv een groep mee vormt.

Delta International bv is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Delta International bv waaronder https://www.deltahouten.nl/.Delta International bv is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG

Delta International bv gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Delta International bv altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Delta International bv respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.deltahouten.nl (www.ordershop.nl) en de gebruikers van de mobiele applicatie en van haar klanten die via deze Website(s) of Applicatie(s) een bestelling plaatsen. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van u als bezoeker van onze Website(s) en als klant verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Toepassing van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op elk(e) Websitebezoek, transactie of overeenkomst die via een Website of de Applicatie wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder uw persoonsgegevens, die wij over u verzamelen gedurende uw bezoek en/of gebruik van onze Website(s) of Applicatie(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze Website(s) of Applicatie(s) bevatten of waarvan een link op onze Website(s) staat.

1. Gegevens die wij verzamelen

Wat zijn persoonsgegevens en wat is ’verwerken’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u om andere redenen contact met ons hebt. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon.  


Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat u kunt doen met gegevens: 
het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Delta International bv verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Delta International bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De door Delta International bv opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Delta International bv. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Delta International bv om de overeenkomst uit te voeren.

Gegevens die door u worden verstrekt
Delta International bv verzamelt uw bestelgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer u een bestelling bij ons plaatst (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd), de bestanden die door u worden ge-upload en/of gebruikt op onze producten en daarnaast uw e-mailadres om de bevestiging van uw bestelling te kunnen toezenden. Uw e-mailadres kan ook verzameld worden wanneer u dat invult op onze Website of in de Mobiele Applicatie door u in te schrijven voor een nieuwsbrief of mailinglijst. We verzamelen ook gegevens over u wanneer u via de telefoon of per e-mail contact opneemt met ons.

Delta International bv gebruikt verschillende categorieën van persoonsgegevens. 

Gegevens voor de aanvraag van onze diensten en producten 
Bij de aanvraag voor producten van Delta International bv verstrekt u ons persoonsgegevens. Deze gegevens leggen wij vast. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.


Gegevens voor de uitvoering en verwerking van onze diensten en producten
Bij de uitvoering en verwerking van onze producten en diensten verstrekt u ons ook aanvullende persoonsgegevens. Deze gegevens leggen wij vast. U moet hierbij denken aan een btw nummer of identificatiebewijs voor het verkrijgen van items die fraude gevoelig zijn, zoals bijvoorbeeld  politie artikelen.


Gegevens als u contact hebt met Delta International bv
Wij kunnen ook gegevens vastleggen als u contact opneemt met Delta International bv. Bijvoorbeeld als u telefonisch contact zoekt met ons, via onze website of via sociale media. 

Als u de website van Delta International bv bezoekt, worden gegevens over u vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt toestemming gevraagd.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Gegevens die automatisch verzameld worden:
- uw IP-adres
- locatiegegevens
- type webbrowser dat u gebruikt
- datum en tijd van uw bezoek aan onze Website(s)
- gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deltahouten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Wat doen we verder met uw gegevens?

Delta International bv kan haar diensten alleen goed uitvoeren als Delta International bv daarbij persoonsgegevens kan opvragen en vastleggen. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze producten en diensten, maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke bepalingen en ter verbetering van de dienstverlening.

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van uw gegevens is in deze gevallen de overeenkomst die we met u aangaan

Uw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Acceptatie, verwerking en uitvoering van uw bestelling
Uw gegevens worden gebruikt om uw bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door u gekozen adres. Met uw gegevens zullen wij u ook op de hoogte houden van de voortgang van uw bestelling. Wij geven uw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren.  Denk hierbij aan een leverancier die uw opdracht uitvoert of een vervoerder zoals DHL of PostNL om uw bestelling te kunnen verzenden en af te leveren, onlinebetaaldienstverleners zoals IDEAL,  dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden en het verlenen van service.

Het beheren van uw account
Op onze Website(s) of Applicaties(s) wordt de mogelijkheid aangeboden om uw eigen account aan te maken. In dit account slaan we onder andere uw naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en uw e-mailadres op. Wij bewaren ook gegevens over eerdere bestellingen die u geplaatst heeft, zodat  deze gemakkelijk terug te vinden zijn bij een herhaalopdracht.

Direct marketing, aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om u zodoende via e-mail, direct mail, telefoon of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail of direct mail worden verstuurd. Zo blijft u op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Indien u het  niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u ons dit altijd laten weten door contact met ons op te nemen of zelf bij uw eigen account de nieuwsbrief af te melden.
De rechtmatige grondslag voor het verwerken van gegevens voor deze doeleinden is het gerechtvaardigd belang van Delta International bv bij het onderhouden en vergroten van ons klantenbestand. Daarnaast kunt u zich altijd afmelden voor de ontvangst van commerciële e-mailberichten  van Delta International bv via info@deltahouten.nl.


Fraude
Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.

Zwarte lijst
Het staat Delta International bv vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Delta International bv ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Delta International bv. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Delta International bv. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Delta International bv.

Verbetering van onze service
Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken wij gebruik van uw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die wij bewaren. Dit is altijd handig wanneer u ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met u kunnen worden geregistreerd en bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Delta International bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren.
 Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). 

De bewaartermijn die wij hanteren kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn.

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 10 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 10 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst
- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
- in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;

3. Openbaarmaking aan derden

Delta International bv zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij uw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van uw bestelling of de bezorgdiensten die uw bestelling aflevert. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Met externe partij(en) zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@deltahouten.nl.

4. Beveiliging

Delta International bv gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Op onze webserver  is een SSL Certificaat geïnstalleerd wat zorgt voor een beveiligde verbinding tussen een browser en een webserver. In de adresbalk ziet u alle drie de kenmerken terug: het hangslot, onze bedrijfsnaam en https. Dit betekent dat de verbinding tussen onze website deltahouten.nl en uw computer 100% veilig is.

Uw account wordt daarnaast beveiligd door uw e-mailadres en een door u aangemaakt  wachtwoord. Andere gebruikers kunnen uw account niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden wij u aan om uw wachtwoord met zorg te kiezen en deze niet te delen met anderen.

Delta International bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deltahouten.nl

5. Uw rechten (gegevens inzien, aanpassen of verwijderen)

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Delta International bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deltahouten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Delta International bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Delta International bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Delta International bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

7. Wijzigingen en vragen

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. Wij zullen wijzigingen op onze Website(s) publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die wij verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Mocht u nog vragen hebben over uw gegevens of dit Privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan per telefoon +31 (0)30 63 80 680 of via e-mail  info@deltahouten.nl  of per brief naar Pelmolen 11, 3994 XX HOUTEN. 

Laatst bekeken