Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Delta BV

Toepasselijkheid en definities

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden (hierna: “de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van koop- en verkoop en/of overige diensten en/of verleende opdrachten, van Delta International Badges & Labels Beheer B.V. en/of; Delta International Promotioneel B.V. en/of Delta International Uniformuitrustingen B.V., allen gevestigd te Houten, hierna te noemen: “Delta BV ”.
 2. De andere contractspartij (opdrachtgever, koper e.d.) zal in het hiernavolgende worden aangeduid als: “de Wederpartij”.
 3. Onder “de netto factuurwaarde” wordt verstaan: de overeengekomen prijs c.q. vergoeding (exclusief belastingen en heffingen) minus de prijs / vergoeding voor de (nog) niet-geleverde zaken en/of (nog) niet verrichtte diensten en minus emballage en minus de eventueel gegeven korting(en).
 4. Delta BV wijst de toepasselijkheid van eventueel door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Aanbiedingen, offertes en prijzen

Artikel 2 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Delta BV zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
 2. Alle prijsopgaven in offertes en/of in aanbiedingen zijn onder voorbehoud, gebaseerd op door de Wederpartij bij aanvraag verstrekte informatie, tekeningen etc., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle geoffreerde prijzen en/of aanbiedingen zijn netto stuksprijzen, in Euro, exclusief: BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of schriftelijk overeengekomen.

 1. De prijzen vermeld in de prijslijst zijn een leidraad.
 2. Delta BV is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, aan de Wederpartij, ontstaan na uitbrenging van de offerte c.q. aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door Delta BV moeten worden verricht en/of worden geleverd.

Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien

Artikel 3

 1. De overeenkomst tussen Delta BV en de Wederpartij komt pas tot stand nadat Delta BV de aanvaarding van de aanbieding en/of offerte schriftelijk binnen 14 dagen aan de Wederpartij heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging of doordat Delta BV binnen de termijn van 14 dagen reeds geheel of gedeeltelijk tot levering is overgegaan.

Zolang Delta BV de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan de Wederpartij c.q. niet tot levering is overgegaan, kan Delta BV de aanbieding en/of offerte herroepen en/of wijzigen.

 1. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 (tweede volzin) van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding en / of offerte van Delta BV, is het bepaalde in artikel 2 en in artikel 3, lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien in de aanvaarding door de Wederpartij voorbehouden en/of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht en/of wordt verwezen naar andersluidende (algemene, of leverings) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden, de overeenkomst pas tot stand, nadat Delta BV schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.
 3. Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden na deze totstandkoming, zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Delta BV en de Wederpartij zijn overeengekomen.
 4. Delta BV is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 2, lid 3, die zich voordoen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, aan de Wederpartij door te berekenen. Indien Delta BV een dergelijke verhoging binnen deze termijn doorberekent, is de Wederpartij slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een totale prijsverhoging van 15 % of meer van de totaal overeengekomen koopprijs.

Kwaliteit, omschrijving, hoeveelheden, verantwoordelijkheid en opdrachtbevestiging

Artikel 4 

 1. Delta BV verplicht zich jegens de Wederpartij om de zaken en/of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als opgenomen in de door Delta BV aan de Wederpartij verzonden opdrachtbevestiging.
 2. De Wederpartij dient eventuele wijzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging terstond, en wel binnen 72 uur na de dag waarop de opdrachtbevestiging van Delta BV is ontvangen, schriftelijk aan Delta BV kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging geldt als uitgangspunt voor de in lid 1 bedoelde verplichting(en) van Delta BV jegens de Wederpartij.
 3. De Wederpartij kan géén rechten ontlenen aan de door Delta BV gedane mededelingen omtrent (technische) productspecificaties.
 4. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat etc. van de door Delta B.V. geleverde zaken leveren voor de Wederpartij géén grond op om de tot stand gekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijke) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs.

Monsters en modellen – tenzij het productiemonsters betreft – worden uit de hand vervaardigd. Normale afwijkingen tussen handmodellen en modellen uit de (machinaal) vervaardigde partij zijn toegestaan. Ontwerpen en modellen worden aan de Wederpartij in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Eventuele bijdrages in onder meer matrijs- stempel, film- en programmakosten worden doorberekend aan de Wederpartij.

Matrijzen, stempels, films en programma’s worden door Delta BV tot 3 jaar na de laatste productie bewaard en onderhouden. Matrijzen, stempels, films en programma’s blijven eigendom van Delta BV en kunnen niet door de Wederpartij worden opgeëist. Delta BV zal deze zaken niet voor anderen dan de oorspronkelijk wederpartij gebruiken tenzij laatstgenoemde schriftelijk toestemming heeft verleent of als de bijdrage in de kosten als bedoeld in deze bepaling niet in rekening zijn gebracht aan de oorspronkelijke wederpartij.

Delta BV behoudt zich het recht voor te bepalen datbepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden worden geleverd. Delta BV behoudt zich voorts het recht voor – in verband met het productieproces – tot en met 10% meer of minder dan het bestelde aantal te leveren.

 1. Het is Delta BV te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van de Wederpartij is vereist – toegestaan de tot stand gekomen overeenkomst geheel en/of gedeeltelijk en/of met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren.
 2. Delta BV is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens de Wederpartij beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door Delta BV of derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Delta BV. De Wederpartij vrijwaart Delta BV geheel ten aanzien van door de Wederpartij ter beschikking gestelde goederen, tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Delta BV en/of derden alsmede tegen schending van intellectuele eigendomsrechten, handelsnaamrecht, octrooirecht, geregistreerd merkenrecht etc.

Levertijden, aflevering en risico

Artikel 5

 1. De door Delta BV opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van deze termijnen raakt Delta BV niet in verzuim en kan de Wederpartij niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. In dat geval is een voorafgaande en deugdelijke ingebrekestelling vereist.
 2. De levering geschiedt af magazijn van Delta BV, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De (af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de (af) te leveren zaken gereed staan voor de Wederpartij in het voorraad c.q. opslagmagazijn van Delta BV en dit schriftelijk of anderszins door Delta BV kenbaar wordt gemaakt c.q. wordt bevestigd aan de Wederpartij. Vanaf het moment als bedoeld in de tweede volzin worden de afgeleverde zaken geacht zich te bevinden in de macht van de Wederpartij en zijn deze voor diens risico.
 3. In het geval aflevering niet af magazijn plaatsvindt, zijn de kosten van aflevering en/of bezorging voor rekening van de Wederpartij. Het bepaalde in lid 2, tweede volzin en verder van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. Indien Delta BV het transport verzorgt geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Wederpartij.
 4. Ingeval aflevering of bezorging plaatsvindt als bedoel in lid 3 van dit artikel, zullen de zaken worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte en/of opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Opschorting

Artikel 6

Indien er gerede twijfel bestaat bij Delta BV omtrent de betalingscapaciteit c.q. solvabiliteit van de Wederpartij, is Delta BV bevoegd de aflevering en/of bezorging als bedoeld in artikel 5 op te schorten totdat de Wederpartij voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen heeft verschaft aan Delta BV. Of de door de Wederpartij aangeboden zekerheden voldoende zijn is ter beoordeling van Delta BV. De Wederpartij is aansprakelijk voor de door Delta BV door deze vertraagde aflevering en/of bezorging te lijden schade.

Opslag en retentierecht

Artikel 7

 1. Indien de Wederpartij weigert de afgeleverde zaken af te nemen en/of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is Delta BV bevoegd deze zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan. Van de opslag zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk in kennis worden gesteld door Delta BV. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn afgeleverd c.q. te zijn bezorgd aan de Wederpartij en zijn voor risico van de Wederpartij.
 2. Ingeval Delta BV overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten als de factuur ter zake de afgeleverde c.q. bezorgde zaken direct en in zijn geheel opeisbaar. Voor elke dag nadat de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel de Wederpartij weigert de gereedstaande zaken feitelijk af te nemen, is zij een boete van  100,-- per dag  verschuldigd tot een maximum van  10.000,--.

Delta BV is bevoegd om zowel nakoming van alle betalings- en/of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete te vorderen, onverminderd het recht van Delta BV op aanvullende schadevergoeding.

 1. Delta BV is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de opgeslagen zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen als bedoeld in lid 2 van dit artikel in zijn geheel door de Wederpartij zijn voldaan, alsmede totdat de verschuldigde boete op grond van lid 2 van dit artikel in zijn geheel is voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van Delta BV uit hoofde van eerdere –en/of latere tot stand gekomen overeenkomsten, danwel uit andere hoofde zijn voldaan, alle vorderingen van Delta BV vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de Wederpartij daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 2. Ingeval door de Wederpartij zaken ter reparatie en/of onderhoud aan Delta BV worden aangeboden, is Delta BV bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen ter zake deze werkzaamheden in zijn geheel zijn voldaan, alsmede totdat al hetgeen de Wederpartij uit hoofde van eerdere- en/of latere tot stand gekomen overeenkomsten en/of uit andere hoofde heeft voldaan, alle vorderingen van Delta BV vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de Wederpartij daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.
 3. Ingeval Delta BV uit andere hoofde zaken van de Wederpartij onder zich heeft, is zij eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de Wederpartij heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die Delta BV – al dan niet krachtens het bepaalde in dit artikel – heeft op de Wederpartij.
 4. Het krachtens dit artikel aan Delta BV toekomend retentierecht blijft eveneens van kracht in geval zich omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 13 lid 2 van deze voorwaarden.

Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Artikel 8

 1. De in artikel 5 genoemde levertijd en/of overeengekomen termijn voor het verrichten van andere diensten door Delta BV wordt verlengd met de periode, gedurende welke Delta BV door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van Delta BV is sprake, indien Delta BV, na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3, verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, alles zowel in het bedrijf van Delta BV als bij derden van wie Delta BV de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Delta BV ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Delta BV in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.
 3. Indien door overmacht de levering van zaken en/of andere diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, zijn zowel Delta BV als de Wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de vorige volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft Delta BV, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door hem gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.
 4. In geval door overmacht de resterende te leveren zaken en/of te leveren diensten van Delta BV meer dan twee maanden worden vertraagd, is de Wederpartij niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding c.q. de daarop betrekking hebbende facturen aan Delta BV te voldoen voor de zaken en/of diensten die reeds door Delta BV zijn geleverd c.q. zijn verricht alsmede voor dat deel van de werkzaamheden c.q. zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt c.q. voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

Aansprakelijkheid

Artikel 9

 1. Delta BV is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de Wederpartij of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Delta BV en/of van diens leidinggevende ondergeschikte, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. Bij opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten of buiten de gevallen van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1, is Delta BV slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de Wederpartij of derden, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
 3. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Delta BV verzekerd is, danwel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van Delta BV geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen:

a)      Delta BV is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan en/of veroorzaakt door de door haar (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit: de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, stijfvastheid en overige aanverwante eigenschappen van die zaken en/of door het (al dan niet ondeskundig) gebruik c.q. de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelve, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen en / of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften - door of namens de Wederpartij uitdrukkelijk worden voorgeschreven, danwel door deze ter beschikking zijn gesteld aan Delta BV en/of aan door deze ingeschakelde derden;

b)      in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is Delta BV nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende aflevering, bezorging en/of verrichte diensten;

c)      niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. De Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

d)      de door Delta BV te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door de Wederpartij te betalen prijs en/of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de Wederpartij geleden schade.

 1. De Wederpartij is gehouden Delta BV, alsmede haar toeleveranciers, te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade tengevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde prestatie(s).

Controle voor bewerking

Artikel 10

De Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat door Delta BV geleverde of ter beschikking gestelde zaken goed worden gecontroleerd op onvolkomenheden van welke aard en in welke vorm of omvang ook, alvorens deze een bewerking te laten ondergaan. Zaken die een bewerking hebben ondergaan kunnen door Delta BV niet meer worden teruggenomen.

Reclames

Artikel 11

 1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van de Wederpartij op het feit dat de door Delta BV afgeleverde zaken en/of verrichte diensten niet aan de tot stand gekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare gebreken aan het geleverde.
 2. De Wederpartij is verplicht ingeval van aflevering en/of bezorging ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 4, alle afgeleverde en/of bezorgde zaken, inclusief verpakking, terstond bij aflevering en/of bezorging te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken.
 3. Ingeval aflevering af magazijn ingevolge artikel 5 lid 2 plaatsvindt, is de Wederpartij verplicht de in lid 2 van dit artikel genoemde controles binnen 48 uur uit te voeren nadat Delta BV een al dan niet schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 5 lid 2, tweede volzin, aan de Wederpartij heeft doen uitgaan.
 4. De Wederpartij is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel ten aanzien van zichtbare gebreken dit aan te (laten) tekenen op de vrachtbrief en/of afleverbon en vervolgens binnen 48 uur na aflevering en/of bezorging schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken c.q. reclames aan Delta BV kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de termijn van 48 uur is versteken, behoeft Delta BV niet meer in behandeling te nemen.
 5. Ten aanzien van niet-zichtbare gebreken aan het afgeleverde en/of bezorgde geldt dat de Wederpartij reclames schriftelijk bij Delta BV dient in te dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken door de Wederpartij zijn geconstateerd.
 6. Onder niet-zichtbare gebreken als bedoeld in lid 5 worden verstaan: gebreken als gevolg van constructie, specificatie - of ontwerpfouten en die fouten ertoe leiden dat de Wederpartij de afgeleverde zaken niet meer kan gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn aangeschaft en die binnen de hiervoor in de leden 2 tot en met 4 genoemde termijnen niet zichtbaar waren.
 7. Tijdig (en op de juiste wijze) bij Delta BV ingediende reclames geven de Wederpartij niet het recht de betaling van de koopprijs / vergoeding op te schorten en/of te verrekenen, noch de bevoegdheid de tot stand gekomen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 8. Ingeval de reclame door Delta BV gegrond wordt verklaard, is zij slechts gehouden vervangende zaken te leveren, danwel de factuur te crediteren onder teruggave van de koopprijs, een en ander ter beoordeling van Delta BV.
 9. Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht - binnen één jaar na de, overeenkomstige dit artikel voorgeschreven wijze van, melding van de betreffende reclame te worden ingesteld.

Betaling

Artikel 12

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Delta BV aangewezen bankrekening, zulks ter keuze van Delta BV.
 2. De Wederpartij is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Ingeval betaling contant bij aflevering of bezorging dient plaats te vinden, is de Wederpartij, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgende op de dag waarop de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden. Ingeval Delta BV de zaken heeft opgeslagen ingevolge het bepaalde in artikel 7 lid 1, is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, in verzuim vanaf de dag waarop Delta BV de schriftelijke kennisgeving met betrekking tot de opslag heeft verstuurd.
 4. De betaling door de Wederpartij is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door Delta BV aangewezen bankgirorekening is bijgeschreven of – in geval contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag aan Delta BV is afgedragen. De Wederpartij is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen c.q. geldende betalingstermijn is verstreken.
 5. Vanaf de eerste dag dat de Wederpartij op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is geraakt, is zij de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag met betrekking tot afgeleverde, bezorgde of opgeslagen zaken voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 6. Indien de Wederpartij niet tijdig en/of volledig aan haar betalings- en/of afnameverplichtingen voldoet en op grond daarvan in verzuim is geraakt, is Delta BV bevoegd de tot stand gekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Delta BV geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 7. Indien Delta BV bij het in verzuim geraken van de Wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen en/of incassomaatregelen door Delta BV zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van  € 150,-- per opdracht. Indien Delta BV gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor rekening van de Wederpartij.
 8. Delta BV heeft steeds het recht om - zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst - zekerheid voor de betaling te verlangen van de Wederpartij en/of vooruitbetaling te vorderen. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
 9. Delta BV bepaalt bij eerste levering aan de hand van eventuele aangeleverde referenties de betalingscondities; ofwel rembours/vooruitbetaling oftewel een door Delta BV vastgesteld krediet.
 10. Het in de leden 1 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op betalingen in verband met door Delta BV verrichte diensten.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13

 1. Alle afgeleverde of bezorgde en/of nog te leveren c.q. te bezorgen zaken blijven in eigendom van Delta BV, totdat de Wederpartij de daarvoor overeengekomen prijs en aan de overige krachtens dit artikel geldende verplichtingen – voortvloeiende uit eerder of later met Delta BV tot stand gekomen overeenkomsten - volledig heeft voldaan.
 2. In geval tevens sprake is van verzuim van de Wederpartij ingevolge artikel 12 en/of de Wederpartij in gebreke blijft de zaken feitelijk af te nemen als bedoeld in artikel 7, blijven de zaken in eigendom totdat tevens de rente ingevolge artikel 12 lid 5 in zijn geheel is voldaan en/of de boete en/of de opslagkosten ingevolge artikel 7 lid 2 en/of de buitengerechtelijke kosten ingevolge artikel 12 lid 7 in zijn geheel zijn voldaan.
 3. In geval Delta BV in het kader van de tot stand gekomen overeenkomst tevens te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, blijven de afgeleverde / bezorgde zaken in eigendom van Delta BV totdat de Wederpartij (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan, de vorderingen wegens niet of niet behoorlijk nakomen daaronder begrepen.
 4. Zolang de eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op de Wederpartij is overgegaan, is deze niet bevoegd de aan haar afgeleverde / bezorgde zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met rechten van derden te bezwaren, tenzij zulks is geschied in het kader van de normale uitoefening van diens beroep- of bedrijf.
 5. Vanaf het moment dat de Wederpartij ingevolge artikel 12 in verzuim is geraakt of Delta BV goede grond heeft te vrezen dat zij in verzuim zal geraken, is Delta BV bevoegd de aan hem afgeleverde / bezorgde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen. De Wederpartij is verplicht deze zaken op de eerste vordering van Delta BV onverwijld aan haar terug te geven en daarvoor de noodzakelijke / vereiste medewerking verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords.

De kosten in verband met deze teruggave zijn geheel voor rekening van de Wederpartij. Na terugname zal de Wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met de kosten in verband met die terugname.

 1. Indien de Wederpartij uit of mede uit de in dit artikel bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt en daarop het volledige eigendomsrecht verkrijgt, danwel indien er een gemeenschap op die nieuwe zaak ontstaat en de Wederpartij daarin deelgenoot wordt, is de Wederpartij verplicht op de eerste vordering van Delta BV aan haar een bezitloos pandrecht op die zaak te verlenen, een en ander met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:237 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Delta BV op de Wederpartij, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel.

De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 1. Op afgeleverde / bezorgde zaken die met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel in eigendom zijn overgegaan op de Wederpartij, is het bepaalde in lid 6 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 2. De Wederpartij is, zolang de eigendom van de afgeleverde / bezorgde zaken nog niet aan haar is overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 2 en lid 4, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van aflevering en/of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze zaken ten gunste van het eigendomsrecht van Delta BV individualiseerbaar zijn en zullen blijven. Artikel 7 lid 1, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing, bij gebreke waarvan de Wederpartij gehouden is alle daaruit voor Delta BV voortvloeiende schade te vergoeden.
 3. De Wederpartij is verplicht de afgeleverde / bezorgde zaken als bedoeld in lid 8 van dit artikel tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan Delta BV ter inzage te geven, bij gebreke waarvan de Wederpartij gehouden is alle daaruit voor Delta BV voortvloeiende schade te vergoeden.
 4. De Wederpartij is verplicht om op eerste vordering van Delta BV alle aanspraken c.q. vorderingen uit hoofde van de in lid 9 genoemde verzekeringspolissen op de verzekeraar aan haar te verpanden, een en ander met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Delta BV op de Wederpartij, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 5. Het bepaalde in lid 10 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vorderingen van de Wederpartij tegen een of meerdere van haar afnemers

Ontbinding

Artikel 14

 1. Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichting welke voor haar voortvloeit uit enige grond van deze voorwaarden en/of de met Delta BV tot stand gekomen overeenkomst voldoet, is Delta BV gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist als, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd het recht van Delta BV op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
 2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing, ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surseance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de Wederpartij of van diens overlijden of indien de Wederpartij door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
 3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering welke Delta BV heeft op de Wederpartij direct opeisbaar.

Intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit

Artikel 15

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Delta BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of op grond van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder de rechten met betrekking tot door Delta BV ontworpen en/of tot stand gebrachte schetsen, litho’s, foto’s, modellen.
 2. Alle door Delta BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Delta BV worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.
 3. In geval van opdrachten van de Wederpartij tot (re)productie van goederen waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op kunnen zitten, vrijwaart de Wederpartij Delta BV voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. Delta BV is / blijft gerechtigd om de door haar geleverde / vervaardigde goederen met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van de Wederpartij af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties en/of tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de Wederpartij of derden en zonder dat Delta BV daarvoor enigerlei vergoeding aan de Wederpartij en/of een derde is verschuldigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 16

Op alle tussen Delta BV en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met nadrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. De voor het geschil bevoegde Nederlandse rechter, in het Arrondissement te Delta BV is gevestigd bij het aangaan van de overeenkomst is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Delta BV en de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet en/of internationale verdragen.

Houten, 2015

Laatst bekeken